NP Shi Kon Praha / kata 1. Burda, 2. J. Jelen, 3. Hofta